کارکنان معاونت

نام نام خانوادگی واحد سمت تلفن ثابت تلفن داخلی ایمیل
احمدعلی افکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی 07132284728 400 afkari.m@mpo-fr.ir
وحید نظری گروه توسعه منابع انسانی کارشناس توسعه منابع انسانی 07132262933 404 nazari.v@mpo-fr.ir
محمدعلی شهسواری جوکانی گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد رئیس گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد 07132282607 406 shahsavari.m@mpo-fr.ir
مهوند سجادی گروه توسعه منابع انسانی رئیس گروه توسعه منابع انسانی 07132272467 403 sajadi.m@mpo-fr.ir
ماهرخ زارع گروه توسعه منابع انسانی کارشناس توسعه منابع انسانی 07132288412 244 zare.m@mpo-fr.ir
نرجس خاتون نیکزاد گروه نوسازی اداری و مدیریت عملکرد کارشناس توسعه مدیریت 07132290931 408 nikzad.n@mpo-fr.ir