بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور انجام گرفت؛ برگزاری چهارمین دوره تست شایستگی در کانون ارزیابی مدیران حرفه ای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس

بر اساس بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر الزام ارزیابی شایستگی عمومی مدیران حرفه ای، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با اخذ مجوز کانون ارزیابی شایستگی، نسبت به ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی که به سمت مدیریتی منصوب شده اند یا ارتقای پست پیدا نمودند، مبادرت ورزید.

🔹به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس، در این کانون، ارزیابی مدیران در چهار سطح عملیاتی، پایه، میانی و ارشد انجام می شود.
🔹نتایج ارزیابی به صورت محرمانه به مدیر ارشد سازمان مربوطه ارسال می گردد تا نسبت به ویژگی های شخصیتی و اعلام صلاحیت از طرف کانون ارزیابی مدیران حرفه ای، تصمیم گیری نماید.
🔹یادآور می شود، در حال حاضر پنج دوره ارزیابی مدیران دستگاه های اجرایی استان فارس در این کانون اجرا گردیده است.

📊سایت اینترنتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس
📊https://www.mpo-fr.ir
📊مجله خبری در ایتا
📊https://eitaa.com/news_mag
📊مجله خبری در سروش
📊 @News_Ma

۱۳۹۹/۱۱/۱۳

گالری تصاویر