گزارشات/انتشارات سازمان

گزارش تحلیلی ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی استان فارس از بعد شاخص های عمومی